O firme Služby Nové kúrenie Referencie Certifikáty Kontakty

Zoznam referencií

Ústav vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve - Limbova 12, Bratislava

-    Rekonštrukcia parnej OST, 1,076 MW
-    Rekonštrukcia časti parovodnej trasy a trasy vratného kondenzu
-    Komplexné revízie tlakových nádob s odstraňovaním závad


Ľahké stavebné hmoty a.s., Magnetová 11, Bratislava

-    Rekonštrukcia tlakových nádob (autoklávov) spojená s defektoskopickou kontrolou 180 m3, 1,3 MPa – 3 ks
-    Rekonštrukcia OST, 3,74 MW - Pórobetón, Turbínová 1
-    Stavba horúcovodu, DN100, dl.200 bm
-    Stavba teplovodu, DN100, dl.220 bm
-    Komplexné revízie tlakových nádob s odstraňovaním závad


Pórobetón Hebel s.r.o., Šaštín Stráže

-    Čiastočná preložka hl. prívodu pary z kotolne do rozdelovne pary, DN200, 1,4 MPa
-    Rekonštrukcie a opravy tlakových nádob /autoklávov/, spojené s defektoskopickou kontrolou 180 m3, 1,3 MPa – 4 ks
-    Komplexné revízie tlakových nádob s odstraňovaním závad


YTONG s.r.o., Zem. Kostoľany

-    Rekonštrukcie tlakových  nádob /autoklávov/, spojené s defektoskopickou kontrolou 200 m3, 1,3 MPa - 8 ks
-    Rekonštrukcia parných a kondenzných rozvodov v uzle autoklavovania
-    Montáž redukčnej stanice pary
-   Montáž merania pary na hlavnom parovode - merací systém ,,GILFLO“. Elektronickú časť  zabezpečovala fy. PPA - COMPUTER AND CONTROL      SYSTEMS spol. s r.o., Liptovský Mikuláš
-    Komplexné revízie tlakových nádob s odstraňovaním závad
-    Opakované defektoskopické kontroly autoklávov


PORFIX - PÓROBETÓN a.s., Zem. Kostoľany

-    Rekonštrukcie a opravy tlakových nádob /autoklávov/, spojené s defektoskopickou kontrolou - 180 m3, 1,3 MPa – 10 ks
-    Komplexné revízie tlakových nádob s odstraňovaním závad
-    Rekonštrukcia rozvodov kondenzu
-    Rekonštrukcia trolejových vedení mostových žeriavov
-    Montáž redukčnej stanice pary pre technológiu
-    Rekonštrukcia OST
-    Vybudovanie vákuovacej stanice a rozvodov
-    Vystuženie autoklávov pre účely vákuovania – 10 ks
-    Montáž redukčnej stanice pary pre ÚK
-    Automatické odvodňovanie autoklávov


PÓROBETÓN - ĽSH, Sereď - Dolná Streda


-   Rekonštrukcie a opravy tlakových nádob /autoklávov/, spojené s defektoskopickou kontrolou - 180 m3, 1,3 MPa - 2ks
-   Úprava autoklávov pre účely sušenia sádry
-   Stavba plynovodnej prípojky k sušiacej linke, DN50, 90 bm
-   Montáž sušiacej linky
-   Komplexné revízie tlakových nádob s odstraňovaním závad


PÓROBETÓN s.r.o., Vranov N/T


-    Rekonštrukcie a opravy tlakových nádob /autoklávov/, spojené s defektoskopickou kontrolou - 180 m3 1,3 MPa - 2ks
-    Opakované defektoskopické kontroly autoklávov - 6ks
-    Komplexné revízie tlakových nádob


RYBA š.p., Košická, Bratislava


-Rekonštrukcia uzla ohrevu TUV v objekte OST
-Revízie tlakových nádob


BRATISLAVA - RUŽINOV


-Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov, Štrkovec - 3 úseky


POVODIE DUNAJA š.p., Vlčie Hrdlo

-    Rekonštrukcia nízkotlak. kotolne - prevádzka Devín
-    Montáž  MaR v nízkotlak. kotolní - prevádzka Pestovateľská
-    Komplexné revízie tlakových nádob s odstraňovaním závad
-    Rekonštrukcia uzlu ohrevu TÚV - prevádzka Pestovateľská ul.
-    Revízie plynových zariadení


ŠKOLSKÁ SPRÁVA  IV., Karloveská 32, Bratislava

-   Rekonštrukcie uzlov ohrevu TUV - ZŠ Tillgnerova
-   ZŠ Karloveská 64, 32
-   ZŠ Hargašova, Záhorská Bystrica
-   Komplexné revízie tlak. nádob s odstraňovaním závad
-   Rekonštrukcia havarovaných rozvodov ÚK, ZŠ Batkova


ŠKOLSKÁ SPRÁVA  V., Hroboňova,  Bratislava

-   Komplexné revízie tlak. nádob s odstraňovaním závad - 22 OST
-   Plynofikácia časti objektu - ZŠ, Zadunajská 27
-   Práce kúrenárske v MŠ - Rusovce


DOMOV DôCHODCOV, Hanulova 7/a, Bratislava

-   Rekonštrukcia nízkotlak. kotolne 1,1 MW
-   Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov ÚK, dl. 100 bm
-   Komplexné revízie tlak. nádob s odstraňovaním závad
-   Rekonštrukcia vonkajších rozvodov vody
-   Hydraulické vyregulovanie sústavy ÚK


OTP BANKA SLOVAKIA a.s., Štúrova 5, Bratislava

-   Práce na parných rozvodoch OST - Štúrova
-   Komplexná starostlivosť o zdroje tepla - OST, Štúrova
-   NTL kotolňa, Tallerova 1
-   NTL kotolňa, Tallerova 10
-   NTL kotolňa, Klemensova


Miestny úrad BA  Nové mesto,  Junácka 1, Bratislava

-   Komplexné revízie VTZ v objektoch OST a NTL kotolní s odstraňovaním závad
-   Montáž regulácie diferenčného tlaku a bezpečnostného uzáveru na vstupe do odovzdávacej stanice. Čast MaR zabezpečila fy. Johnson Controls spol. S     r.o.
-   Kúrenárske a vodoinštalačné práce.


Hotel národný dom a.s., Hlavná ul., Topolčianky

-   hydraulické vyregulovanie rozvodov ÚK


Spoločenstvo - Dom Lazaretská 11, Bratislava

-   Rekonštrukcia plynových rozvodov


Doprastav a.s., Mlynské nivy 70, Bratislava

-   Odborné prehliadky tlakových a plynových zariadení
-   rekonštrukcia vonkajších rozvodov ÚK a TÚV systémom predizolovaných rúr PIPECO
-   Opravy OST a kotolní
-   Vybudovanie troch lokálnych kotolní
-   Montáž ÚK a TÚV v unimobunkách + plynofikácia
-   Rekonštrukcia rozvodov stlačeného vzduchu


MESTSKÝ POŽIARNY ZBOR hl. m. BA, Radlinského 6, Bratislava

-   Odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení
-   Práce kúrenárske, vodoinšt. a plynoinštalačné v objekte NTL kotolne Saratovská 30

Siemens building techn. spol. s r.o.

-   Úpravy technolog. rozvodov v kotolni - Dom dôchodcov Rača

PORSCHE INTER AUTO s.r.o., Vajnorská 162 a Dolnozemská 5, Bratislava

-   Odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení

-   Odstraňovanie závad z revízií + opravy na systéme

Raval technológie, Hlavná 14, Bratislava

-    Opravy a úpravy systému ÚK a TÚV
-    Práce plynofikačné
-    Montáž spätných klapiek a zmiešavacích ventilov do systému chladenia v objete 1. Stavebná Sporitelňa Bajkál

Veluris a.s., Masarykova 19, Lučenec

-   Komplexná starostlivosť o nízkotlakovú plynovú kotolňu - Miletičova 40, Bratislava


DURISOL-STAV s.r.o., Staviteľská 1, Bratislava

-   Prehliadky plynových zariadení


Univerzitná knižnica Michalská 1, Bratislava

-   Odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení


Hotel Kyjev Bratislava

-   Tlakové prispôsobenie a regulácia diferenčného tlaku

IGMI - Bratislava

-    Rekonštrukcia ÚK v skleníkoch

Slovenská správa letísk M.R.Š., Bratislava

-   Vnút. prehliadka, tlak. skúška, prev. revízia TN štartovacieho stroja JET AIR
-   Servis výzbroje tlakovej nádoby


Elektrovod a.s., Čulenova 5, Bratislava

-    Kúrenárske práce v objekte OST
-    Diagnostika a oprava odvodňovačov pary
-    Rekonštrukcia parovodu
-    Rekonštrukcia OST – 2 objekty
-    Montáž nového horúcovodu
-    Rekonštrukcia vonkajších rozvodov ÚK-technikou predizolovaných rúr - Stupava

Tatra banka a.s., Vajanského nábrežie 5, Bratislava

-    Odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení

Lovinit a.s., Lovinobaňa

-    Komplexná rekonštrukcia energet. hospodárstva - 4 etapy
-    Rekonštrukcia NTL kotolne, 7,2 MW
-    Vybudovanie novej NTL kotolne, 0,8 MW

Pekáreň a cestovináreň a.s., Budatínska 34, Bratislava

-    Odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení

Poliklinika Petržalka, Budatínska 34, Bratislava

-    Projekčné riešenie a realizácia samostatného vykurovania domovníckeho bytu - plynofikácia objektu

Bytové družstvo Svornosť, Chorvátska 1, Bratislava

Práce na systéme ÚK:

-   úprava rozvodov

-   výmena radiátorov a ventilov

Vendelín Stratený, Farebná 29, Bratislava

-   Plynofikácia rodinného domu
-   Montáž ÚK


Ing. Zoltán Sádovský, Sliezska 7, Bratislava

-    Rekonštrukcia ÚK a zdravotechniky v rodinnom dome
-    Montáž plynového kotla

Futura spol. s r.o., Romanova 37, Bratislava

-    Komplexné práce v NTL plynovej kotolni - revízie + odstraňovanie závad

Strojová a traktorová stanica š.p., Rovinka

-    Revízie plynových zariadení
-    Servis a nastavenie plyn. horákov
-    Odborné prehliadky kotlov

Marián Fabianek, Hargašova 24, Záhorská Bystrica

-    Komplexná inštalácia v rodinnom dome - ÚK, voda plyn, NTL kotolňa

Ministerstvo obrany, Správa budov, Kutuzovova 8, Bratislava

-    Technická kontrola  a oprava vyhradených techn. zariadení
-    Odborné prehliadky a servis NTL kotolní

Termokom spol. s r.o., Mlynské luhy 15, Bratislava

-    Hydraulické vyregulovanie vnútorných rozvodov ÚK, Alexyho 7, Bratislava


RB spol. s r.o., Priehradná, Bratislava

-    Montáž fakturačného merania pary FOXBORO VORTEX DN 100, DN 50, ( TENTO, Žilina )

Bytový podnik PBV, Toplianska 5, Bratislava

-    Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení


Johnson controls, Seberiniho 1 , Bratislava

-    Rekonštrukcia tepelného hospodárstva - časť strojovňa ÚK a TÚV - 4 objekty - Stupava

Regotrans - Sauter spol. s r.o., Cukrová 14, Bratislava


-    Rekonštrukcia NTL kotolne - technologická časť - IRB a.s., Tallerova 1

OTP Banka Slovakia a.s., pobočka Nitra

-    Vybudovanie novej plynovej kotolne vrátane prípojky plynu a vody v objekte Coboriho 2
-    Rekonštrukcia rozvodov ÚK, TÚV, studenej a požiarnej vody v objekte Coboriho 2
-    Rekonštrukcia OST v objekte Štúrova 5

Hudobné centrum Michalská 10, Bratislava

-    Komplexná starostlivosť o nízkotlakovú plynovú kotolňu

Prvá staromestská a.s., Bratislava

-    Rekonštrukcia NTL kotolne
-    Rekonštrukcia rozvodov ÚK vonkajších a vnútorných

KOMTERM a.s., Bratislava

-    Rekonštrukcia vonkajších rozvodov ÚK technológiou predizolovaných rúr
-    Výmena časti technológie NTL kotolne
-    Montáž meračov tepla – 6 objektov

SADKOSTAV s.r.o., Bratislava

-    Prekládka vonkajšieho vodovodu DN 300, 100 bm

Mgr. Jana Martanovičová, Bratislava

-    Rekonštrukcia NTL kotolne, Štefánikova 16

p. Suchý, Stupava

-    Vybudovanie vonkajších sieti – kanalizácia, voda, plyn (cca 500 m)

REDING a.s., Bratsislava

-    Vnútorná oprava ohrievačov TÚV – 4 ks

MONTES s.r.o., Bratislava

-    Polyfunkčný objekt – kanalizácia dažďová, splašková, kompletná plynofikácia, ÚK, voda

PÓROBETÓN a.s., Trutnov

-    Rekonštrukcie a opravy tlakových nádob (autoklávov) spojená s defektoskopickou kontrolou – 180 m3, 1,3 MPa, 5 ks
-    Vystuženie autoklávov pre účely vákuovania – 5 ks
-    Vybudovanie vákuovacích rozvodov.
-    Vybudovanie vákuovacej stanice
-    Redukčná stanica pary 1,6 MPa/0,3 MPa

PHOENIX s.r.o., Bratislava

-    Vybudovanie dažďovej a splaškovej kanalizácie (PE – celozváraná DN 600) na stavbe Administratívno - prevádzková budova v lokalite Žabí Majer, v       vrátane štyroch ORL – technológia PURÁTOR

GREEKODOM s.r.o., Bratislava

-    Rekonštrukcia NTL kotolne    
-    Plynofikácia haly


EK a.s., Bratislava

-    Rekonštrukcia NTL kotolne – Modra, Harmónia

TERMOCOM s.r.o., Bratislava

-    Montáž predizolovaných rozvodov PIPECO – Podkolibská, Bratislava

ERICH GRIMM, Ľubochňa

-    Montáž ústredného kúrenia v Rekreačnom dome,
-    Montáž kotolne na spaľovanie drevených peliet v Rekreačnom dome

DOPRASTAV a.s. OZ Bratislava

-    Prípojka a preložka tlakového vzduchu, stavba: SD Nové Mesto nad Váhom

ELEKTROVOD HOLDING a.s.

-    Výmena kotla v NTL kotolni a úprava rozvodov ÚK v kotolni a ubytovni – stredisko Stupava

LAKŠARSKÁ NOVÁ VES

-    Rekreačný dom a garáž: vykurovanie, plynofikácia, zdravotechnika

KOŠICE OFFICES s.r.o.

-    Rekonštrukcia parnej OST – 900kW – AB Žilina

OBECNÝ ÚRAD HRUŠTÍN

-    Vonkajšie bezkanálové rozvody ÚK a hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému – Materská škola Hruštín

SVOJPOMOCNÉ STAVEB. BYT. DRUŽSTVO ZAMESTNANCOV – ELEKTROVOD BRATISLAVA

-    Vybudovanie samostatných meraní ÚK v nebytových priestoroch – Dúbravka, Bratislava

TEPLÁREŇ BRATISLAVA – VÝCHOD

-    Napojenie riadiaceho prístroja PV na parný a vzduchový rozvod

TOPOR KVÁL s.r.o., SENEC

-    Montáž zdravotechnických rozvodov a zariadení v plyfunkčnom objekte (78 bytov), Lichnerova ul. Senec

Služby menšieho rozsahu

-    Odborné prehliadky a skúšky tlakových nádob, plyn zariadení, kotlov, kotolní, zdvíhacích zariadení: cca 90 organizácii
-    Školenie obsluhy OST a kotolní: cca 700 osôb
-    Ostatné služby súvisiace s prevádzkou energetických zariadení  a rozvodov: cca 120 organizácii

Defektoskopické práce
Opravy a rekonštrukcie tlakových zariadení
Montáž horúcovodov a parovodov
Kúrenie a zdravotechnika
Plynofikácia
Revízie tlakových a plynových zariadení
Komplexná starostlivosť o kotolne a OST
Školenia obsluhy
Vykonávanie stavieb

Odborárska 52
831 02 Bratislava
Slovenská republika

Tel: (02) 44 257 327, (02) 44 451 530
       
Mobil: 0948 00 24 77

E mail: defektospol@defektospol.sk

Copyright © 2015 defektospol.sk. Všetky práva vyhradené.